V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dla kandydatów do klas pierwszych

na rok szkolny 2024/2025 


 Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty   TUTAJ

 

Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2024/2025  TUTAJ

 

Przewodnik dla Rodziców - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025 TUTAJ

 


Ważne adresy
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.kuratorium.waw.pl/ (zakładka: Rodzice i uczniowie – Rekrutacja do szkół)
https://www.ore.edu.pl/
https://www.oke.waw.pl/

 

dni OTW1

 

 

 


 

Kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Romualda Traugutta w roku szkolnym 2024/2025

mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

 

 >>>  Klasa 1B1/j 1B2/j to grupy dwujęzyczne      


Klasa 1B1/j:

przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, informatyka 

przedmioty prowadzone dwujęzycznie: historia, chemia 

Klasa 1B2/j: 

przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, informatyka 

przedmioty prowadzone dwujęzycznie: geografia, chemia 

 


W sprawdzianie kompetencji językowej kandydat może zdobyć maksymalnie  30 pkt 

Sprawdzian obejmuje zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie ósmoklasisty z języka angielskiego, będzie miał następującą strukturę:

Zad.1 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa - 10 pkt
Zad.2 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość struktur gramatycznych - 10 pkt
Zad.3 - czytanie (dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu)  10 pkt


Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta i VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu w szkole, w której wybrał oddział dwujęzyczny, jako pierwszą preferencję lub w szkole, w której oddział dwujęzyczny znajduje się na wyższej preferencji.

Wyniki sprawdzianu uzyskane w jednej ze szkół będą uwzględniane w drugiej szkole pod warunkiem, że kandydat wybierze na swojej liście preferencji obie szkoły.

 

Terminy sprawdzianów językowych:
I termin: 4 czerwca godz. 14.00
II termin: 25 czerwca godz. 10.00

 

  >>>  Klasa 1F to klasa sportowa o profilu piłka siatkowa


 W teście sprawności fizycznej kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt

Test sprawności fizycznej piłka siatkowa obejmuje:

1. Bieg po kopercie.

2. Przewrót w przód o nogach wyprostowanych.

3. Przewrót w tył o nogach wyprostowanych.

4. Wyskok dosiężny z rozbiegu.

5. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

6. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.

7. Atak piłki po prostej z własnego podrzutu.

8. Zagrywka.

 

Terminy sprawdzianów:
I termin: 5 czerwca godz. 14.00
II termin: 25 czerwca godz. 12.00