V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie

kwestionariusza Kandydata V Liceum KWESTIONARIUSZ TUTAJ oraz

dołączenie 2 zdjęć (podpisanych imię nazwisko klasa) 

 


 Klasa dwujęzyczna:

Sprawdzian kompetencji językowych będzie obejmował  zagadnienia leksykalne i gramatyczne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty i będzie składał się z następujących części:

 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa (10 pkt)

 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość gramatyki (10 pkt)

 - rozumienie tekstów czytanych (10 pkt) 


 Klasa sportowa:

 Test sprawności fizycznej piłka siatkowa chłopców obejmuje:

 1. Bieg po kopercie.

 2. Przewrót w przód o nogach wyprostowanych.

 3. Przewrót w tył o nogach wyprostowanych.

 4. Wyskok dosiężny z rozbiegu.

 5. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

 6. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.

 7. Atak piłki po prostej z własnego podrzutu.

 8. Zagrywka. 


  Termin I:

Termin II:

27 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 - sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00– próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1F1/s (piłka siatkowa chłopców)

Termin III:

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

8 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 - sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

8 sierpnia 2022 r o godz. 12.00– próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1F1/s (piłka siatkowa chłopców)

 INFORMACJE:

  • Opis testu i wymagania dotyczące testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej (1F1/s) TUTAJ
  • Zgoda rodzica/opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej TUTAJ

 Wymagane (poniższe) dokumenty należy złożyć w terminach zgodnych z harmonogramem TUTAJ

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (należy założyć konto kandydata, uzupełnić wniosek, wydrukować i podpisać, złożyć w szkole pierwszego wyboru) - TUTAJ

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Oprócz ww. dokumentów do wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów (art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe)
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148): 

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  TUTAJ
  2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka TUTAJ
  3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą OŚWIADCZENIE 
  4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  5. opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
  6. zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego 1F1/s (kandydaci do klasy sportowej) 
  7. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania, piłki siatkowej (chłopcy), wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (kandydaci do klasy sportowej)

 

Kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Romualda Traugutta w roku szkolnym 2022/2023

mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

 Klasa 1B/j 1C/j to klasy dwujęzyczne      Klasa 1F1/s to klasa sportowa