V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 INFORMACJE:

  • Opis testu i wymagania dotyczące testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej (1F1/s) TUTAJ
  • Zgoda rodzica/opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej TUTAJ

 Wymagane (poniższe) dokumenty należy złożyć w terminach zgodnych z harmonogramem TUTAJ

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (należy założyć konto kandydata, uzupełnić wniosek, wydrukować i podpisać, złożyć w szkole pierwszego wyboru) - TUTAJ

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Oprócz ww. dokumentów do wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów (art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe)
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148): 

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  TUTAJ
  2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka TUTAJ
  3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą OŚWIADCZENIE 
  4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  5. opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
  6. zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego 1F1/s (kandydaci do klasy sportowej) 
  7. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania, piłki siatkowej (chłopcy), wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (kandydaci do klasy sportowej)