V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO V LICEUM 

 


 

Kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Romualda Traugutta w roku szkolnym 2023/2024

mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

 klasy2324

 

Klasa 1B/j 1C/j to klasy dwujęzyczne      


Nasze liceum oferuje dwa profile dwujęzyczne: 

Klasa 1B:

przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, informatyka 

przedmioty prowadzone dwujęzycznie: historia, HIT, chemia 

Klasa 1C: 

przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, informatyka 

przedmioty prowadzone dwujęzycznie: geografia, HIT, chemia 

 


W sprawdzianie kompetencji językowej kandydat może zdobyć maksymalnie  30 pkt 

Sprawdzian obejmuje zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie ósmoklasisty z języka angielskiego, będzie miał następującą strukturę:

Zad.1 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa - 10 pkt
Zad.2 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość struktur gramatycznych - 10 pkt
Zad.3 - czytanie (dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu)  10 pkt


Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta i VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu w szkole, w której wybrał oddział dwujęzyczny, jako pierwszą preferencję lub w szkole, w której oddział dwujęzyczny znajduje się na wyższej preferencji.

Wyniki sprawdzianu uzyskane w jednej ze szkół będą uwzględniane w drugiej szkole pod warunkiem, że kandydat wybierze na swojej liście preferencji obie szkoły.

 Klasa 1F1/s i 1F2/s to klasy sportowe o profilu piłka siatkowa


 W teście sprawności fizycznej kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt

Test sprawności fizycznej piłka siatkowa dziewcząt i chłopców obejmuje:

1. Bieg po kopercie.

2. Przewrót w przód o nogach wyprostowanych.

3. Przewrót w tył o nogach wyprostowanych.

4. Wyskok dosiężny z rozbiegu.

5. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

6. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.

7. Atak piłki po prostej z własnego podrzutu.

8. Zagrywka.

 

 


    

 


 
ulotka1