V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie przez niego do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 

29 czerwca 2020 r. o godzinie 1000

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym

20  lipca 2020 r. o godz. 1000

 


Sprawdzian obejmuje zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie ósmoklasisty z języka angielskiego, będzie miał następującą strukturę:

Zad.1 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa - 10 pkt
Zad.2 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość struktur gramatycznych - 10 pkt
Zad.3 - czytanie (dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu)  10 pkt


Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 30 pkt 


 Opis klasy:

W klasie dwujęzycznej (1B/j) w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą realizować program rozszerzony z następujących przedmiotów: język angielski, informatyka, język polski. 

 

 

 

 

O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta  decyduje suma punktów uzyskanych jako:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

 

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

- języka polskiego,
- matematyki,
- najwyższa ocena z języka obcego
- najwyższa ocena z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów;

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

Zasady przeliczania szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty  reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)  - TUTAJ

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

 

 

Nauka w czasie pandemii...

 

Kandydaci do

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Romualda Traugutta

w roku szkolnym 2020/2021

mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych

z przedmiotami ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym:

 

Klasa 1B/j jest klasą dwujęzyczną

Klasa 1E/s jest klasą sportową

 


 

 

W systemie rekrutacji klasy, dostępne dla  kandydatów do V Liceum, będą widoczne w następujący sposób: