V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie

kwestionariusza Kandydata V Liceum KWESTIONARIUSZ TUTAJ oraz

dołączenie 2 zdjęć (podpisanych imię nazwisko klasa) 

 

Możesz trenować siatkówkę i uczyć się w prestiżowym liceum. V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta zaprasza uczniów klas ósmych do klasy o profilu piłka siatkowa.

W Radomiu w różnych placówkach oświatowych jest wiele klas tzw. sportowych. Ale klasa Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego to rodzynek w naszym mieście i regionie. Popularny SOS przy V LO to część ogólnopolskiego programu. Niewątpliwie prestiżowego, bo tego typu klasy tworzone są jedynie w renomowanych ośrodkach. Tylko przypomnieć, że ministerialny, mający wsparcie Polskiego Związku Piłki Siatkowej ośrodek SOS działa w Radomiu i jest jedyny na Mazowszu. Podobnie ma się sytuacja w innych województwach.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2020/2021 kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie

do klasy sportowej 1E/s

- klasa 1E1/s  piłka ręczna dziewcząt

- klasa 1E2/s piłka siatkowa chłopców

W klasie sportowej (1E/s) w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą realizować program rozszerzony z następujących przedmiotów: język angielski, biologia, chemia

Ilość godzin WF i zajęć sportowych w poszczególnych latach: 10h/ 10h/ 10h/ 10h


 

Do klasy pierwszej oddziału sportowego w V Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania, piłki ręcznej (dziewczęta) piłki siatkowej (chłopcy), wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

  


 

Klasa 1E1/s - PIŁKA RĘCZNA

Próba sprawności fizycznej dla kandydatek do klasy 1E1/s (piłka ręczna dziewcząt) odbędzie się 

29 czerwca 2020 r. o godz. 1400  

Kandydatki, które z przyczyn niezależnych nie przystąpiły do próby sprawności fizycznej w pierwszym terminie mogą do niego przystąpić w dodatkowym terminie 

21 lipca 2020 r. o godz. 1400

Charakterystykę próby sprawności fizycznej przedstawiaZałącznik 1 

 


 

Klasa 1E2/s  - PIŁKA SIATKOWA

Próba sprawności dla kandydatów do klasy 1E2/s (piłka siatkowa chłopców) w bieżącym roku szkolnym decyzją Ministerstwa Sportu, została odwołana.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na podstawie wypełnionej ankiety - Załącznik 2 oraz przesłanego nagrania. 

Nagranie obejmuje 30 sekundowy test odbicia piłki oburącz górą i dołem.

Uzupełnioną ankietę oraz nagranie należy przesłać do 29 czerwca 2020 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie przesłali ankiety oraz nagrania w pierwszym terminie mogą wysłać ją w dodatkowym terminie  do 21 lipca 2020 r. 

Ważne:  
Wypełniając ankietę uczeń zaznacza "krzyżykiem" (x) swoje osiągnięcia oraz wpisuje osobę, która może je potwierdzić. Ilość otrzymanych punktów odpowiada największemu osiągnięciu (max. 150 pkt.). Dodatkowo może otrzymać 0-50 pkt. na podstawie przesłanego nagrania - 30 sek. film, na którym pokaże swoje umiejętności, odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym. Ocenie podlega technika wykonanego ćwiczenia, której będą dokonywać trenerzy RCS CZARNI RADOM uczący w VLO.

 

 


 

 

 

Dokumenty do V liceum można składać drogą elektroniczną, skan lub zdjęcie,

na szkolny adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

w  temacie wiadomości należy podać nazwisko i imię kandydata. 

 lub

Dokumenty w wersji papierowej, należy dostarczyć do szkoły -  zapakowane w dużą kopertę.

Zaklejoną kopertę pozostawiamy w przygotowanej do tego celu urnie.


 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (należy założyć konto kandydata, uzupełnić wniosek, wydrukować i podpisać, złożyć w szkole pierwszego wyboru) - TUTAJ

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Oprócz ww. dokumentów do wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów (art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe)
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148): 

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  TUTAJ
  2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka TUTAJ
  3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą OŚWIADCZENIE 
  4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  5. opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
  6. zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego 1E/s (kandydaci do klasy sportowej)
  7. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania, piłki ręcznej (dziewczęta) piłki siatkowej (chłopcy), wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (kandydaci do klasy sportowej)

 


 

Zasady rekrutacji 2020/2021 - Kuratorium Oświaty

 

 


 

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie przez niego do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 

29 czerwca 2020 r. o godzinie 1000

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym

20  lipca 2020 r. o godz. 1000

 


Sprawdzian obejmuje zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie ósmoklasisty z języka angielskiego, będzie miał następującą strukturę:

Zad.1 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa - 10 pkt
Zad.2 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość struktur gramatycznych - 10 pkt
Zad.3 - czytanie (dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu)  10 pkt


Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 30 pkt 


 Opis klasy:

W klasie dwujęzycznej (1B/j) w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą realizować program rozszerzony z następujących przedmiotów: język angielski, informatyka, język polski.