V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Informujemy, że zgodnie z § 11kb.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 891) do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu może przystąpić absolwent, który:

- w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub

- jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent taki w terminie do 25 maja 2020 r., przekazuje informację (Załącznik 28_1905) potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, która ukończył lub do dyrektora OKE, do którego złożył deklarację maturalną.

Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną oraz dokument potwierdzający taką konieczność.

Szczegóły TUTAJ