V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

Zarządzenie nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie wydrukowane z Systemu www.radom.edu.com.pl i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora gimnazjum lub osoby upoważnionej przez niego.
 3. Dokumenty składane w przypadku zakwalifikowania się kandydata do przyjęcia do V Liceum:
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 2 fotografie – podpisane,

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W przypadku prowadzenia przez V Liceum rekrutacji uzupełniającej, kandydat zobowiązany jest złożyć podanie z prośbą o ponowne rozpatrzenie.
  2. W klasie o rozszerzonym programie nauczania biologii, chemii i języka angielskiego (klasa 1g) dla chłopców zostanie utworzona grupa ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (piłka siatkowa). Dla grupy tej zostaną zarezerwowane miejsca w systemie rekrutacji elektronicznej.  Uczniowie ci zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia i potwierdzenia posiadania umiejętności z zakresu techniki gry w piłkę siatkową z klubu sportowego. Pozostałe miejsca zostaną przyznane na zasadach ogólnych.
  3. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.